Komunální odpad, rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

Komunální odpad je v obci svážen jednou za dva týdny (lichý týden) ve středu. Je nutné, aby nádoby na odpad byly již v 7:00 hod. přistaveny u silnice.

Známky na nádoby na odpad jsou vydávány každoročně od ledna.

Hodnota poplatku pro rok 2023 je 800,- Kč. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně na účet č. 821 543 379/0800 s uvedením jména poplatníka. Známku na popelnici si lze poté vyzvednout v kanceláři.

Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

S jednotlivými druhy odpadů je nakládáno následovně:

- tříděné odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady a směsný komunální odpad obec Hlavňovice  dále předává svozové firmě RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Sušice  k dalšímu zpracování. 

 Množství odpadů odložené občany v obci Hlavňovice neustále stoupá. I celkové náklady, které obec vynakládá na hospodaření s odpadu, jsou rok od roku vyšší. Obec ve spolupráci se společností EKO-KOM v poslední době rozšířila množství kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovy, textil).

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad:

 • Hlavňovice – za kulturním domem (plast, sklo, papír, textil, tuky a oleje)
 • – při výjezdu na Suchou (plasty, kovy)
 • – u hřbitova (biologický odpad)
 • Milínov – náves (plast, papír, sklo)
 • – nová čtvrť (plast, sklo)
 • Zámyšl – točna při vjezdu vlevo do vsi (plasty, sklo, papír)
 • Javoříčko – náves (plasty)
 • Častonice – točna na konci vsi (plasty, sklo)
 • Přestanice – náves (plasty, sklo, papír)
 • Radostice – náves (plasty)
 • Horní Staňkov – náves (plasty, sklo)
 • Cihelna – u autobusové čekárny (plasty, sklo)
 • Libětice – při vjezdu do vsi (plasty, sklo, papír)
 • Pích – náves (plasty, sklo)
 • Suchá – náves (plasty, sklo, papír)
 • Puchverk – náves (plasty, sklo)